WhatsApp ons

Algemene voorwaarden

voor dienstverlening van het kantoor mr. W.P.A. Vos, Advocaat, gevestigd te Amsterdam

 1. De eenmanszaak mr. W.P.A. Vos, Advocaat waarvan de eigenaar mr. W.P.A. Vos handelt onder de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Deze voorwaarden zijn op alle opdrachten en overeenkomsten die de eenmanszaak mr. W.P.A. Vos, Advocaat aanvaardt/aangaat van toepassing.
 3. I. De opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:404 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de eenmanszaak, hetgeen inhoudt dat de cliënt ermee instemt dat de eenmanszaak de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een aan de eenmanszaak verbonden advocaat.
  Indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat een derde/deskundige moet worden ingeschakeld/geraadpleegd, dan is de eenmanszaak daartoe gerechtigd, mits voorafgaand aan het inschakelen van die deskundige/derde overleg met de cliënt is gepleegd en over de kosten een schriftelijke afspraak is gemaakt.
  Indien derden worden ingeschakeld, vrijwaart de cliënt de eenmanszaak voor alle aanspraken van die derden waaronder mede begrepen de door de eenmanszaak aan de derden te betalen kosten, die geheel voor rekening van de cliënt zijn.
  II. Zowel de eenmanszaak als de cliënt kunnen de opdracht steeds opzeggen. Voor de eenmanszaak geldt dat de opdracht slechts kan worden opgezegd wegens gewichtige redenen dan wel verandering van omstandigheden op grond waarvan de eenmanszaak niet langer bereid is de opdracht (al dan niet volgens de wensen van de cliënt) uit te voeren. Hieronder wordt mede verstaan een breuk in de vertrouwensrelatie tussen de eenmanszaak en de cliënt.
 4. I. Voor het uitvoeren van opdrachten is de cliënt honorarium vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, waarbij de eenmanszaak altijd gerechtigd is om van de cliënt een voorschotbetaling te verlangen, welk voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende tussentijdse, dan wel einddeclaratie in het kader van de specifieke opdracht.
  II. Indien de uitvoering van de opdracht een langer tijdsbestek met zich meebrengt dan een kalendermaand, dan is de eenmanszaak gerechtigd om verrichte werkzaamheden steeds tussentijds in rekening te brengen. De eenmanszaak is evenzeer gerechtigd om eerst na afronding van de opdracht te declareren, een en ander ter beslissing aan de eenmanszaak en de individuele maten afzonderlijk.
  III. Zaken die op basis van het systeem van gefinancierde rechtsbijstand worden behandeld worden gedeclareerd aan de cliënt tot een maximum van de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen, waaronder onder meer begrepen de vastgestelde cq. te stellen eigen bijdrage, eventueel griffiegeld, mogelijke verschotten niet vallende onder de toevoegingsvergoeding.
  IV. Afspraken die niet uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het tijdstip van de afspraken worden geannuleerd, kunnen door de eenmanszaak aan de cliënt in rekening worden gebracht, in welk geval een half uur van het overeengekomen tarief wordt aangehouden als honorarium en in geval van gefinancierde rechtshulp een bedrag van € 25,–.
 5. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, dan wel binnen de op de factuur vermelde, andere, termijn. Overschrijding van deze termijn leidt tot het van rechtswege in verzuim zijn van de cliënt die vanaf de datum van verzuim naast de hoofdsom van de factuur, tevens de handelsrente, danwel, indien die niet van toepassing is, de wettelijke rente over de factuur verschuldigd is vanaf 14 dagen na datum van de factuur. Bovendien is, indien de eenmanszaak invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, de cliënt gehouden een bijdrage te leveren aan de invorderingskosten/buitengerechtelijke incassokosten, die tenminste 10% bedraagt van de hoofdsom van de onbetaald gebleven factuur cq. facturen.
 6. Bij het in verzuim zijn door de cliënt is de eenmanszaak gerechtigd de werkzaamheden na schriftelijke vooraankondiging daarvan met een met ingang van de termijn van één week na vooraankondiging op te schorten cq. te staken, waarbij de eenmanszaak zich zal richten naar het ter zake bepaalde in de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 7. I. De eenmanszaak is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid overeenkomstig de verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere aansprakelijkheid van de eenmanszaak is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffend geval uit hoofde van de door de eenmanszaak gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval krachtens de polis voor rekening van de eenmanszaak maten komt.
  II. De eenmanszaak is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.
  III. Alle invorderingsrechten en andere bevoegdheden van de cliënt in verband met door de eenmanszaak verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
 8. Op alle opdrachten en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend berecht door de bevoegde Nederlandse/eventueel buitenlandse rechter.